Το σύστημα υποβολής είναι διαθέσιμο !           

Image
Image
Image

     

Το 7o Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας θα φιλοξενήσει εισηγήσεις διαφορετικής μορφής, καθεμία από τις οποίες έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και εξυπηρετεί διαφορετικούς σκοπούς. Ωστόσο, όλες οι εισηγήσεις έχουν την ίδια επιστημονική αξία και στόχος είναι να καλύψουν όλες τις θεματικές ενότητες στο πεδίο.

Περιλήψεις υποβάλλονται για τις ακόλουθες κατηγορίες παρουσιάσεων:

 • Προφορικές Ανακοινώσεις 
 • Αναρτημένες Ανακοινώσεις  
 • Συμπόσια
 • Εργαστήρια


ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
Η περίληψη κάθε τύπου ανακοίνωσης θα πρέπει να έχει την ακόλουθη δομή:

 • Εισαγωγή – Σκοπός
 • Μεθοδολογία
 • Αποτελέσματα
 • Βασικά Συμπεράσματα
 • Πρακτικές εφαρμογές στο πεδίο


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
YΠΟΒΟΛΗΣ

 • Η υποβολή περιλήψεων θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου: https://developmental2024.gr/
 • Η κάθε περίληψη υποβάλλεται από τον/την κύριο/α συγγραφέα, ο/η οποίος/α θα είναι υπεύθυνος/η στη συνέχεια για όλη τη σχετική επικοινωνία.
 • Κάθε συγγραφέας μπορεί να συμμετάσχει στο συνέδριο ως κύριος/α ομιλητής/τρια με μέχρι δύο (2) εργασίες. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ανακοινώσεων στις οποίες μπορεί κάποιος να συμμετάσχει ως συν-συγγραφέας.
 • Μετά την υποβολή της περίληψης της ανακοίνωσης θα λάβετε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης της παραλαβής της.
 • Παρακαλούμε να μην υποβάλλετε πολλαπλά αντίγραφα της ίδιας περίληψης.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Οι εργασίες θα πρέπει να υποβάλλονται σε μορφή ΜS Word.

Προσδιορίστε ποια θεματική περιοχή περιγράφει καλύτερα το θέμα της περίληψής σας (επιλέξτε μέχρι δύο θεματικές):

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

• Ενδομήτρια ζωή – νεογνική περίοδος – βρεφική ηλικία
• Νηπιακή ηλικία
• Σχολική ηλικία
• Εφηβική ηλικία
• Αναδυόμενη ενηλικίωση
• Ενήλικη ζωή
• Τρίτη ηλικία
• Αναπτυξιακή Νευροψυχολογία
• Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία
• Παράγοντες κινδύνου και προστατευτικοί παράγοντες στην ανάπτυξη
• Ο ρόλος του οικογενειακού πλαισίου στην ανάπτυξη
• Ο ρόλος του σχολικού πλαισίου στην ανάπτυξη
• Προγράμματα παρέμβασης
• Τεχνολογία και αναπτυσσόμενο άτομο
• Υπηρεσίες για το παιδί και την οικογένεια
• Ζητήματα Έρευνας και Μεθοδολογίας

Πριν αποστείλετε την περίληψη, παρακαλούμε να την ελέγξετε για τυχόν λάθη ή παραλείψεις. Σε περίπτωση αποδοχής της, η περίληψη και τα στοιχεία των συγγραφέων θα δημοσιοποιηθούν όπως ακριβώς έχουν υποβληθεί.

Μετά την παραλαβή της περίληψης, οποιαδήποτε διόρθωση, αλλαγή ή προσθήκη μπορεί να πραγματοποιηθεί έπειτα από γραπτή αίτηση στην Εταιρεία διοργάνωσης του Συνεδρίου και έως την ημερομηνία λήξης της υποβολής των περιλήψεων.

Ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες για τις διαφορετικούς τύπους ανακοινώσεων.

Τίτλος
(Times New Roman, μέγεθος 14, bold, κεντρική στοίχιση)

Συγγραφείς & φορέας εκπροσώπησης
(Times New Roman, μέγεθος 12, italics, μονό διάστημα, 2.5 εκ. περιθώριο δεξιά και αριστερά, κεντρική στοίχιση)

Κείμενο περίληψης έκτασης 250 λέξεων
σε ρέοντα λόγο, δίχως επιμέρους ενότητες ή παραγράφους και χωρίς παραπομπές.

3 έως 6 λέξεις «κλειδιά» (Times New Roman, μέγεθος 12)

 

Εάν υπάρχουν περισσότεροι από ένας συγγραφείς, θα πρέπει να υπογραμμιστεί το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία.
Καθώς υποβάλετε την περίληψη, παρακαλείσθε να αναφέρετε εάν θέλετε η περίληψή σας να εξεταστεί ως προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση.
Οι προφορικές ανακοινώσεις θα οργανωθούν σε θεματικές συνεδρίες διάρκειας 90 λεπτών. Κάθε προφορική ανακοίνωση θα διαρκέσει 15 λεπτά.

Παρέχεται βασικός εξοπλισμός για παρουσιάσεις Power Point. Εξοπλισμός Mac δεν είναι διαθέσιμος. Παρακαλείσθε να αναφέρετε εάν χρειάζεστε περαιτέρω οπτικοακουστικό εξοπλισμό.

Τα συμπόσια αποτελούνται από τρεις ή τέσσερις μεμονωμένες προφορικές ανακοινώσεις σχετικά με ένα κοινό θέμα και θα διαθέτουν έναν συντονιστή και έναν συζητητή.
Όλες οι περιλήψεις του συμποσίου θα συμπεριληφθούν σε ένα αρχείο το οποίο θα υποβληθεί από τον διοργανωτή του συμποσίου και θα περιλαμβάνει τη γενική περίληψη του συμποσίου καθώς και τις περιλήψεις των επιμέρους εργασιών που περιλαμβάνονται σε αυτό.

Τίτλος
(Times New Roman, μέγεθος 14, bold, κεντρική στοίχιση)

Συγγραφείς & φορέας εκπροσώπησης
(Times New Roman, μέγεθος 12, italics, μονό διάστημα, 2.5 εκ. περιθώριο δεξιά και αριστερά, κεντρική στοίχιση)

Κείμενο περίληψης έκτασης 300 λέξεων 
σε ρέοντα λόγο, δίχως επιμέρους ενότητες ή παραγράφους και χωρίς παραπομπές.

3 έως 6 λέξεις «κλειδιά» (Times New Roman, μέγεθος 12)


Η συνολική διάρκεια του συμποσίου είναι 90 λεπτά. Παρέχεται βασικός εξοπλισμός για παρουσιάσεις Power Point. Εξοπλισμός Mac δεν είναι διαθέσιμος. Παρακαλείσθε να αναφέρετε εάν χρειάζεστε περαιτέρω οπτικοακουστικό εξοπλισμό. 

Τα Εργαστήρια απευθύνονται σε περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων και έχουν ως στόχο την εξοικείωσή τους με θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Ταυτόχρονα αποσκοπούν στην ενεργό εμπλοκή των συμμετεχόντων σε δραστηριότητες που θα διευκολύνουν την εμβάθυνση στα θέματα που πραγματεύεται το εργαστήριο.

Τίτλος

(Times New Roman, μέγεθος 14, bold, κεντρική στοίχιση)

Συγγραφείς & φορέας εκπροσώπησης

(Times New Roman, μέγεθος 12, italics, μονό διάστημα, 2.5 εκ. περιθώριο δεξιά και αριστερά, κεντρική στοίχιση)

υπογραμμισμένο το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία.

Κείμενο περίληψης έκτασης 300 λέξεων για τα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ σε ρέοντα λόγο, δίχως επιμέρους ενότητες ή παραγράφους και χωρίς παραπομπές.

3 έως 6 λέξεις «κλειδιά» (Times New Roman, μέγεθος 12)

Η διάρκεια ενός εργαστηρίου θα  κυμαίνεται στα 90 λεπτά. Ο αριθμός των συμμετεχόντων στα εργαστήρια θα καθοριστεί από τον/την εισηγητή/ήτρια.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στο επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου με Συμπόσιο, Εργαστήριο, Προφορική ή/και Αναρτημένη Ανακοίνωση καλούνται να υποβάλλουν την περίληψη της πρότασής τους έως τις 30 Ιουνίου 2024.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΣΗΣ

Όλες οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν από δύο κριτές με βάση την προτεινόμενη δομή περιεχομένου, την αρτιότητα στη μεθοδολογία, καθώς και τη συμβολή της στη θεωρία και την πράξη της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της κρίσης θα γίνει μέχρι τις 30 Ιουλίου 2024.

Επισημαίνεται ότι η επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου διατηρεί τη δυνατότητα τροποποίησης του τύπου ανακοίνωσης κάθε πρότασης που θα υποβληθεί στο συνέδριο, σύμφωνα με την κρίση της.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την κατοχύρωση της συμμετοχής στο επιστημονικό πρόγραμμα, πρέπει τουλάχιστον ένας συγγραφέας από κάθε εργασία να πραγματοποιήσει εγγραφή στο συνέδριο μέχρι τις 31 Αυγούστου 2024.